Zmień kontrast Nazwa skórki
Dzisiaj jest r.
Deklaracja Dostępności:
Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie

Data publikacji strony internetowej:2008-07-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-07-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:
* Obecna strona nie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.
* Poprawienie dostępności strony niosłoby ze sobą nadmierne obciażenia dla podmiotu publicznego planowane przeniesienie strony internetowej na dostosowaną platformę w 2021 r.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-07-22 Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje Zwrotne i dane kontaktowe:

* Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:Dyrektor GBP Beata Olejniczak.
* E-mail:biblioteka@bibliotekadalikow.pl
* 603 270 838


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.Mozna także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuzszy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest mozliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich Możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalikowie

* plac Powstańców 3
* 99-205 Dalików

W zakresie dostępności architektonicznej

1. Wejście na teren GBP w Dalikowie przy placu Powswtańców 3.
2. Budynek Biblioteki przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Filia Biblioteczna w Domaniewie

1. Budynek Szkoły Podstawowej w Domaniewie.
2. Domaniew 42.
3. 99-205 Dalików.

W zakresie dostępności architektonicznej

1. Wejście na teren Filii Bibliotecznej w Domaniewie od strony południowej szkoły.
2. Budynek Biblioteki przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe (ułatwienia):

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Facebook
Polub nas na facebook :)

epuap
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Kraszewski. Komputery dla bibliotek
Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017"

Fundacja Orange
Biblioteka bierze udział w programie: Akademia Orange dla Bibliotek

Narodowe Centrum Kultury
Biblioteka otrzymała Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska"

Odjazdowy Bibliotekarz
Odjazdowy Bibliotekarz

ŁDK
Łódzki Dom Kultury

BIP
Biuletyn Informacji Publicznej

QUIZ
Quiz Questing

MKiDN
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Statystyki zbiorcze na stronę
Copyright © 2020 GBP w Dalikowie
Plac Powstańców 3; 99-205 Dalików
telefon: (+48) 603 270 838; fax: 43 678 00 99